Skip to main content
Start main content

MU 行政人员枱

- 枱面为 25mm 国际 E0 标准双面板

- 枱脚架为钢制 30 x 60 方柱形,表面喷涂处理

- 主枱为长方形

- 可配连接式侧枱或侧柜

- 可加配木制或钢制前挡板

 

下载图册

胶板颜色

胶板颜色 - BM-101

胶板颜色 - BM-102

胶板颜色 - BM-103

胶板颜色 - BM-104

胶板颜色 - BM-105

胶板颜色 - BM-106

胶板颜色 - BM-107

胶板颜色 - BM-108

胶板颜色 - BM-109

胶板颜色 - BM-110

胶板颜色 - BM-111

胶板颜色 - BM-112

胶板颜色 - BM-113

胶板颜色 - BM-114

胶板颜色 - BM-115

胶板颜色 - BM-116

钢材颜色

钢材颜色 - 沙纹黑

钢材颜色 - 沙纹深灰

钢材颜色 - 沙纹浅灰

钢材颜色 - 雅光白

钢材颜色 - 雅士蓝

钢材颜色 - 玛莎拉红

联系我们获取更多的颜色选择