Skip to main content
Start main content

横移柜

- 横向移动式活动组合柜

- 具两排或三排款式

- 钢制,静电喷涂处理

- 总高为 H2260 mm

- 各柜体宽度为 W900 / 1000 mm

- 配备独立锁头,保障用家安全 

- 可加配趟门或掩门

钢色

钢色 - SW314

钢色 - SW005

钢色 - SW007

钢色 - SW021

钢色 - SW071

钢色 - SW125

钢色 - SW185

钢色 - SW189

钢色 - SW383

钢色 - SW454

钢色 - SW455

钢色 - SW507

钢色 - SW508

钢色 - SW509

联系我们获取更多的颜色选择