Skip to main content
Start main content

Eracle 大班枱

- 意大利生产

- 枱面板可选贴木皮、包真皮或玻璃

- 枱脚可选铝合金或贴木皮

- 枱脚可选柱状 (4支) 或钻石形状 (1+2)

new alea

下載圖冊

木皮颜色

木皮颜色 - 浅橡木

木皮颜色 - 深橡木

铝材颜色

铝材颜色 - 铝材

联系我们获取更多的颜色选择